കാട്ടിലെ കിങിന്‌ നല്ല രുചി…! നല്ല എരി…!

കടുവയെപ്പിടിക്കുന്ന കിടുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ലേ. ഇതാ നേരിട്ടു കാണാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാട്ടിലെ കിങിനെ പിടിച്ചുതിന്നു കളഞ്ഞ ഈ മഹാനെ. ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ ചില കാട്ടിലെ വേട്ടകൾ…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY