കരയരുത്. പക്ഷേ മനസിലാക്കണം. ഇതാണ് അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം.

അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന് പരിധിയും പരിമിതികളും ഇല്ല!!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY