ഇതു കൊള്ളാല്ലോ!!!

അടുക്കളയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾ തന്നെ. അടുക്കിവയ്ക്കുന്തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും നിരന്നുകിടക്കാൻ കൂടുകൾ എത്തും,പച്ചക്കറിയും കൊണ്ടോ പലവ്യജ്ഞനവും കൊണ്ടോ ഒക്കെ… ഇനി എന്തായാലും ഈ കൂടുകൾ എങ്ങനെ അടുക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ വേണ്ട.ഇതാ ഒരു സൂപ്പർ ട്രിക്ക്!!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY