വയലാറിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച വിപ്ലവ കവിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം

യേശുദാസിന് ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം നൽകാൻ സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വയലാറിന്റെ പ്രസംഗം.

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY