ഇത് പോലൊരു പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണില്ല

ഇത് പോലൊരു പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണില്ല, ഇനി കാണാനും പോകുന്നില്ല !! ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത്‌.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY