പുതിയ 500, 2000 കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉടൻ എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ ഊർജിത് പട്ടേൽ

2000 currency

പുതിയ 500. 2000 കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉടൻ എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ ഊർജിത് പട്ടേൽnew-currency-3

new-currency-1new-currency-2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY