സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 240രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 20,480രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന്. ഗ്രാമിന് 30രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരുമാസത്തിനിടെ പവന് കുറഞ്ഞത് 3000രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY