ആര്യശാലയ്ക്ക് സമീപം കടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു

breaking-news

തിരുവനന്തപുരം ആര്യശാലയ്ക്ക് സമീപം കടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് തീകെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY