ഇതുപോലൊരു ഉറക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉറക്കം എപ്പോഴും കാണാന്‍ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അത് എപ്പോഴും കാണുന്നവര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കു കൗതുകമാണ്. അവരുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ മറ്റൊന്നും ഇവര്‍ക്ക് പ്രശ്നമല്ല… ഇവര്‍ സുഖമായി ഇരുന്നോ കിടന്നോ ഉറങ്ങിക്കോളും. അത്തരം ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ഉറക്കം എന്ന് മാത്രം.

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/o6MTVrOU6o8?showinfo=0&autoplay=0&amp;modestbranding=1&amp;rel=0″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″></iframe><div class=”24Subscribe” style=”position: relative;top: -33px;height: 64px;width: 696px;background-color: #2d3031;color: #ece9e9;text-align: center;padding-top: 5px;”><div class=”g-ytsubscribe” data-channelid=”UCup3etEdjyF1L3sRbU-rKLw” data-layout=”default” data-theme=”dark” data-count=”hidden”></div>

<div class=”24Subscribe-text” style=”font-family: arial;”>Subscribe to watch more</div>

<div id=”ytSubscribe-btn-69″ class=”ytSubscribe-btn” style=”text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 116px; height: 24px;”></div></div>

cute video, viral. kids

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY