ഈ കിടക്ക നിങ്ങളെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും

വെറും ഒരു കിടക്കയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാവുമോ ? സാധിക്കും എന്ന് കാണിച്ച് തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ.

Subscribe to watch more

 

 

 

bed that will save your life in case of an earthquake

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY