കോഴിക്കോട് പുലിയിറങ്ങി

tiger at kozhikode

കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിൽ ദേവർ കോവിലിൽ പുലിയിറങ്ങി. വനം വകുപ്പും പോലീസും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു.

 

 

 

tiger at kozhikode

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY