കപ്പൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

Subscribe to watch more

ഷിപ്യാർഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പലുകൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം.

This is how they put the ships into the sea

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY