എച് 1ബി വിസ നിയമം കർശനമാക്കി അമേരിക്ക

donald trump refugee ban trump about court proceedings medias are american citizens enemy tweeted trump judge dismisses trumps plea US makes H 1B visa rules strict

വിദേശ ഐ.ടി വിദഗ്ധർക്ക് എച്ച് 1ബി വിസ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിയമം കർശനമാക്കി അമേരിക്ക. യു.എസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആൻറ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസ് (യു.എസ്.സി ഐ.എസ്) ആണ് വിസാ നിയമം കർശനമാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ഐ.ടി വിദഗ്ധരുൾപ്പെടെ ധാരാളം പേർ വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളവിസകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയതെന്ന് യു.എസ്.സി ഐ.എസ് പറയുന്നു.

 

US makes H 1B visa rules strict

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY