നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഒഎംആര്‍ ഷീറ്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

entrance neet result stay KERALA engineering rank list published

നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഒഎംആര്‍ ഷീറ്റുകള്‍ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. വെബ്സൈറ്റില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്വേര്‍ഡും നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം. ശേഷം ഒഎംആര്‍ ഷീറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
ഇന്നും നാളെയും ഒഎംആര്‍ ഷീറ്റിലെ പരാതി അറിയിക്കാം. ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആയിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. പരാതി ശരിയാണെങ്കില്‍ പണം മടക്കി നല്‍കും. ഉത്തര സൂചിക 15 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

NO COMMENTS