ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില

gold rate gold customs hunt nedumbassery airport Cochin airport

സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധന. പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 21280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2660 രൂപയാണ്.

NO COMMENTS