പഞ്ചസാര, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവയിലെ മായം കണ്ടെത്താം വീട്ടിൽ തന്നെ

find adulteration in chilly turmeric powder in home

ഇന്ന് മായം ചേർക്കാത്ത ഒന്നും തന്നെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും പായ്ക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾ പെടിയും, മുളക് പൊടിയുമൊന്നും ശുദ്ധമല്ല.

മിക്ക കറിപൊടികളിലും, മസാലക്കൂട്ടുകളിലുമെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ കളർപൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ എങ്ങനെ ഇവ മായം ചേർത്തതാണോ എന്ന് അറിയും ? ഇതാ വീട്ടിൽ തന്നെ മായം കണ്ടെത്താൻ ചില എളുപ്പ വിദ്യകൾ :

മുളക് പോടി

മഞ്ഞൾ പൊടി

പഞ്ചസാര

find adulteration in chilly turmeric powder in home

NO COMMENTS