‘മുടിയന്റെ’ മുടിക്കഥകളും ഒപ്പം അൽപ്പം അഭിനയ വിശേഷങ്ങളും

September 15, 2016

ഒരു ന്യൂജനറേഷൻ യൂത്ത്- അതാണ് ഉപ്പും മുളകും എന്ന സീരിയലിലെ വിഷ്ണു എന്ന ‘മുടിയനെ’ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. കാപ്പിരി മുടിയും,...

Page 5 of 5 1 2 3 4 5
Top