പാലക്കാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ടയിൽ പ്രവേശനം ഇനി മുതൽ സൗജന്യമല്ല; ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തി ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് May 1, 2019

പാലക്കാട്ടെ പ്രസിദ്ധമായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ടയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അന്യമാകുന്നു. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോട്ടക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ...

ഇപ്പോഴും അവർ പ്രണയിക്കുന്നു December 8, 2016

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൗതുകം വസ്തുക്കൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂതകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആയുധങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ശിൽപ്പങ്ങൾ...

Top