മകൾക്ക് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് പിതാവ് October 18, 2020

സെറിബ്രൽപ്ലാസി ബാധിച്ച് പരസഹായം കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത മകൾക്ക് ചലിക്കുന്ന ഓട്ടോ നിർമ്മിച്ചു നൽകി പിതാവ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെമ്മട്ടം വയലിലെ...

Top