2018 സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നിരവധി സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് തിരിതെളിയിച്ചത് ഈ സ്ത്രീകൾ December 31, 2018

2018 സ്ത്രീകളുടെ വർഷമായിരുന്നു. ‘മീ ടൂ’ മൂവ്‌മെന്റ് , സാനിറ്ററി പാഡുകൾക്ക് ടാക്‌സ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ഇരുപ്പ് അവകാശം, ശബരിമല...

പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേഗം കലങ്ങും February 2, 2017

പൊതുസ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നാം എത്ര ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്ക് പറ്റുന്നതലില്ല ശ്രദ്ധ മറിച്ച് ദേഹത്ത് നിന്ന് വസ്ത്രം...

Top