‘അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ ആസ്ഥാനം നിർമിക്കും’; മുൻ ഡിആർഡിഒ എ.ശിവതാണു പിള്ള September 9, 2019

അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ആസ്ഥാനം നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുൻ ഡിആർഡിഓ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ. ശിവതാണു പിള്ള. മാത്രമല്ല, ...

Top