ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് ഭൂമി തിരിയുന്നത് കാണാം August 25, 2019

ബഹിരാകാശവും ഭൂമിയുമെല്ലാം നമ്മില്‍ എന്നും കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. കൗതുകങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല. അത്തരമൊരു വീഡിയോ ആണ്...

Top