പൊക്കം കുറഞ്ഞവർക്കായി ‘പെരിസ്കോപ്പിക്ക് ഗ്ലാസ്’; യുവ ഡിസൈനറുടെ ആശയം ചർച്ചയാകുന്നു June 11, 2019

പൊക്കമില്ലാത്തത് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമ്നല്ല. പക്ഷേ, പൊക്കമില്ലായ്മ മൂലം ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. തീയറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾക്കോ...

Top