ഓണവിപണി കീഴടക്കാന്‍ കാസര്‍ഗോഡ് സാരി September 1, 2019

ഓണവിപണിയിൽ കാസർഗോഡിന്റെ കയ്യൊപ്പാണ് കാസർഗോഡ് സാരി. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കനക്കുമ്പോഴും വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ കാസർഗോഡ് സാരി ഇന്നും നിലനിർത്തുകയാണ്. വിദ്യാനഗർ...

Top