വിസ്മയിപ്പിച്ച് മംഗൾയാൻ; ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് July 4, 2020

ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് മംഗൾയാൻ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ. 2013 ഡിസംബറിൽ വിക്ഷേപിച്ച് 2014 ൽ...

Top