ദുർഗാ ദേവിയെ വരവേൽക്കാൽ 400 പേർ ചേർന്നൊരുക്കിയത് ഒരു തെരുവ് മുഴുവൻ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രംഗോലി !! September 22, 2017

ദുർഗാ പൂജയ്ക്കായി കൊൽക്കത്ത നഗരം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കൊൽക്കത്ത നിവാസികൾക്ക് ദുർഗാ പൂജയെന്നാൽ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല മറിച്ച്...

Top