മുപ്പതിനായിരം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദ ശേഖരവുമായി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി… May 20, 2019

പഴയകാല മാപ്പിളപ്പാട്ടുകള്‍ വായിച്ചറിയാന്‍ മാത്രമല്ല  കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനും കൂടി സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് മലപ്പുറം മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി. ഇതിനായി മുപ്പതിനായിരം...

Top