ഒമാൻ ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ തിരുവനന്തപുരത്ത് November 2, 2017

ഒമാൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് ഡോ: ഖാലിദ് അൽ സിഡ്ജാലി കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സയാന എന്ന അറബി ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന...

Top