കെമിക്കൽ കളർ പൊടികൾക്ക് നിരോധനം; ഈ മണ്ഡലകാലം മുതൽ പേട്ട തുള്ളലിനു ‘കളർ’ കുറയും October 21, 2019

ഈ മണ്ഡലകാലം മുതൽ എരുമേലി പേട്ട തുള്ളലിൽ കെമിക്കൽ കളറുകൾക്ക് നിരോധനം. കെമിക്കൽ കളറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷമയമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഗുരുതരമായ...

Top