മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ തടയാന്‍ ചില എളുപ്പ വഴികള്‍… August 21, 2019

പ്രളയവും മഴയും കേരളത്തെ വിടാതെ പിന്‍തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മഴക്കാലം പലപ്പോഴും പനിക്കാലം ആകാറുണ്ട്.  ഓരോ കാല വര്‍ഷവും പെയ്‌തൊഴിയുമ്പോഴും...

Top