റെഡ്മി നോട്ട് 4 വില കുറച്ചു November 15, 2017

ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 4 ന്റെ വില കുറച്ചു. നോട്ട് 4 ന്റെ 3ജിബി പതിപ്പിന്റെ വില 10,999 രൂപയിൽ...

Top