സോളാര്‍ ബോട്ടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിച്ചു January 20, 2018

മൂന്നാര്‍ കുണ്ടള ജലാശയത്തില്‍ ഹൈഡല്‍ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സോളാര്‍ ബോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈദ്യുതിവകുപ്പു മന്ത്രി എം.എം.മണി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് കോട്ടം...

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാര്‍ ബോട്ട് വൈക്കത്ത്! January 6, 2017

സോളാര്‍ പവര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബോട്ട് സവാരിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിക്കോളൂ.  വൈക്കം- തവണക്കടവ് റൂട്ടിലാണ് സോളാര്‍ ബോട്ട് യാത്രക്കാര്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ...

Top