കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയും അരിവാള്‍ ചുറ്റികയും April 11, 2019

ലോകത്താകമാനം പ്രചരിക്കുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചിഹ്നമായി മാറുകയും ചെയ്ത അരിവാള്‍ ചുറ്റികയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രചാരത്തെക്കുറിച്ചും ചുരുക്കം ചിലര്‍ക്കേ അറിവുള്ളു. എന്ന്...

Top