ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായ പാലം…! June 9, 2019

ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണവും പണവുമൊക്കെ കളവ് പോയി എന്ന് നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാല്‍ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നദിയ്ക്ക് കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന പാലം അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന്...

Top