വാസ്ലിന്റെ നമ്മൾ അറിയാത്ത 7 ഉപയോഗങ്ങൾ ! April 19, 2018

കോസ്‌മെറ്റിക്‌സിൽ പിൻനിരയിലാണ് എന്നും വാസ്ലിന്റെ സ്ഥാനം. ശരീരം വരളുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഈ വസ്തുവിന് എന്നാൽ നാം അറിയാത്ത 7...

Top