കാതുകളില്‍ സംഗീതമെത്തിച്ച വാക്മാന്റെ നാല്‍പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ച് സോണി September 1, 2019

കാതുകളിലേക്ക് സംഗീതമെത്തിച്ച വാക്മാന്റെ നാൽപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സോണി. ‘വാക്മാൻ ഇൻ ദി പാർക്ക്’ എന്ന പേരിൽ ടോക്യോയിലെ ഗിൻസ...

Top