2018 സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നിരവധി സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് തിരിതെളിയിച്ചത് ഈ സ്ത്രീകൾ December 31, 2018

2018 സ്ത്രീകളുടെ വർഷമായിരുന്നു. ‘മീ ടൂ’ മൂവ്‌മെന്റ് , സാനിറ്ററി പാഡുകൾക്ക് ടാക്‌സ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ഇരുപ്പ് അവകാശം, ശബരിമല...

പുതിയ വനിതാ ബറ്റാലിയൻ വരുന്നു January 25, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരിക്കുവാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയോ തിരുവനന്തപുരമോ ആസ്ഥാനമാക്കി 1 കമാണ്ടന്റ്, 20...

Top