യോഗാ ന്യത്തത്തില്‍ വിസ്മയമായി എട്ട് വയസ്സുകാരി അഭിജ്ഞ June 9, 2019

ഭരതനാട്യവും യോഗയും ഒത്തുചേര്‍ത്ത് അസാമാന്യ മെയ് വഴക്കത്തോടെ യോഗാ നൃത്തത്തില്‍ വിസ്മയമാകുകയാണ് കാസര്‍ഗോട്ടെ എട്ട് വയസ്സുകാരി അഭിജ്ഞ. യോഗാധ്യാപികയായ അമ്മയില്‍...

Top