കാപ്പിയോട് പ്രിയമുണ്ടോ?

പുതിയ പഠനംകേള്‍ക്കൂ

List

കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കരള്‍ രോഗം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു

List

ദഹനത്തിലും കുടലിലും കാപ്പിയുടെ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

List

പിത്താശയക്കല്ലുകള്‍, ചില കരള്‍ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ പോലുള്ള ദഹനസംബന്ധമായ പരാതികളില്‍ നിന്ന് കാപ്പി സംരക്ഷിക്കുന്നു.

കാപ്പിയോട് പ്രിയമുണ്ടോ? പുതിയ പഠനം കേള്‍ക്കൂ