വിതുര പൊന്നാംചുണ്ട് പാലം കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു (വീഡിയോ)

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് വിതുര പൊന്നാംചുണ്ട് പാലം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു.

Top