ഇനി ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്കും സർജറി നടത്താം

Nod for Ayurveda doctors to do surgeries

രാജ്യത്ത് ഇനിമുതൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്കും സർജറി നടത്താം. ചെവി, തൊണ്ട, മൂക്ക്, കണ്ണ്, എല്ലുകൾ, പല്ലുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സർജറികൾ നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ (പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയുർവേദ എഡ്യുക്കേഷൻ) റെഗുലേഷൻ 2016ൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് കേന്ദ്രം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സർജറി പഠനവും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.

ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് നടത്താവുന്ന സർജറികൾ

MS (Ayurved) Shalya Tatnra

 1. Debridement/fasciotomy/Curettage
 2. Perianal abscess, breast abscess, Axillary abscess, cellulitis, etc
 3. All ്യേുes of skin grafting, ear lobe repair
 4. Excision of simple cyst and benign tumours (lipoma, fibroma, schwannoma, etc.) of Nonvital Organs
 5. Excision/amputation of gangrene
 6. Traumatic wound management, Haemostatic ligatures, Ligation and repair of tendon and muscles
 7. Removal of metallic and nonmetalic foreign bodies from nonvital organs
 8. close reduction, immobilisation, splints/cast
 9. Reduction of dislocation and subluxation
 10. Laparotomy
 11. various methods of haemorrhoidectomy, Rubber Band Ligation, Sclerotherapy, IRC, Radio frequency/Laser ablation, etc.
 12. Fissure in ano Anal Dilatation, Sphincterotomy Anoplatsy
 13. Fistulectomy, Fistulotomy
 14. Excision of pilonidal sinus
 15. various Rectopexies
 16. suprapubic cystostomy/cystolithotomy
 17. Urethral Dilatation, meatomy
 18. Circumcision
 19. Congenital/ Inguinal/ Umbilical / Epigatsric/ Femoral/ Incisional Hernia :Herniotomy, Herniorraphy, Hernioplatsy
 20. Hydrocele Eversion of Sac
 21. Intercostal Drain for thoracic
 22. Ligation of Haemangioma, Vascular ligation, Ligation of varicocele, varicose veins/ tsripping surgery
 23. Excision of benign lesions, cyst/tumour of breast, Lump biospy
 24. Exploratory laparotomy
 25. Foreign body removal from stomach.
 26. use of Video proctoscopy, Sigmoidoscopy
 27. Ileostomy, colostomy, Resection anastomosis in emergency
 28. Sigmoidoscopic biopsies, polypectomy
 29. Appendisectomy
 30. Cholecystectomy
 31. Laryngeal Mask Airway, Intubation, Bag/Mask Ventilation
 32. Suprapubic Cystostomy, SuprapubicCystolithotomy
 33. Excision of Calcified Plaque Peyronie’s Disease
 34. Orchidopexy, Orchidectomy

MS (Ayurved) Shalakya Tatnra

Eye

 1. Diseases of Eyelids: sling surgery, correction surgery, Incision and drainage/ curettage, Benign Lid tumour Excision Surgery
 2. Pterygium excision & conjunctival limbal autograph/amniotic membrane graft
 3. Iris prolapseexcision surgery
 4. Glaucomaേൃമbeculectomy
 5. (Trauma to eye: Injury to the eyebrow, lid, conjunctiva, sclera, and cornea േൃമuma repair surgery
 6. Squint surgery Estoropia, Extoropia, Horizontal muscle resection and recession
 7. Dacryocystitis DCT/DacryocystoRhinostomy [DCR]
 8. Cataract surgery cataract etxraction with IOL implantation surgery
 9. Local Anesthesia in the Eye

Nose

 1. Deviated nasal septum surgery septoplatsy
 2. Nasal polyp polypectomy
 3. Deformed nose rhinoplatsy

Ear

 1. Torn ear lobule lobuloplatsy
 2. Acute suppurative otitis media/glue ear/’ secretory or serous otitis media Myringotomy
 3. Chronicsuppurative Otitis Media safe:’panoplatsy unsafe: mastoidectomy

Throat diseases

 1. Pharynx: peritonsillar abscess Quincy, incision, and drainage; Chronic Tonsillitis Tonsillectomy
 2. Hair lip repair

Dental

 1. Loose Tooth Extraction
 2. Carries Tooth/Teeth Root Canal Treatment

Story Highlights Nod for Ayurveda doctors to do surgeries

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top