അവിശ്വസനീയം. ഇത്രയും മെയ് വഴക്കം അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വം

വുഷു ടോളു എന്ന് ഒരു അഭ്യാസയിനമാണിത്. ചൈനിസ് ബോക്സിംഗ്, റെസ്ലിഗ് , ഗ്രാപ്ലിംഗ് തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആയോധന കലയാണിത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY