ഈ 7 ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാമോ ?

spot the difference between these pictures

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

1.

spot the difference between these pictures
ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12450110-40674355-11-11-0-1479730063-1479730067-650-5-1488295420-650-32e9147584-1490175975

2.

7789760-22-0-1479730733-1479730737-650-273b8ff5ef-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12450060-40673955-22-0-1479730683-1479730689-650-6-1488295420-650-32e9147584-1490175975

3.

7789460-44-0-1479730525-1479730533-650-16a12ab26e-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12450010-40672905-44-0-1479730443-1479730447-650-7-1488295420-650-32e9147584-1490175975

4.

7789060-88-0-1479798589-1479798597-650-d4c6b7a565-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12449960-40673205-88-0-1479798512-1479798552-650-6-1488295420-650-32e9147584-1490175975

 5.

7789510-99-0-1479732613-1479732619-650-43fa24179a-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12449910-40673005-99-0-1479732558-1479732565-650-8-1488295420-650-32e9147584-1490175975

6.

7789360-55-0-1479732342-1479732346-650-83c13f11f4-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12449860-40673155-55-0-1479732237-1479732242-650-8-1488295420-650-32e9147584-1490175975

7.

7789160-77-0-1479731589-1479731604-650-e7f98a9543-1479974441

ഉത്തരം 

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരേപോലിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ…വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

12449710-40673355-77-0-1479731566-1479731570-650-6-1488295420-650-32e9147584-1490175975

spot the difference between these pictures

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top