പവന് 120രൂപ കൂടി

gold gold price drops by 80rs

സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 120 രൂപ കൂടി. ഒമ്പത് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.22, 120രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിവ് 2765രൂപയാണ്.

Top