നിർമാതാക്കളായ അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചിടുന്നു September 9, 2019

വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ അശോക് ലെയ്ലാൻഡും പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചിടുന്നു. രാജ്യത്തെ അഞ്ച് പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ...

Top