ചിതലരിക്കാത്ത ഓർമകളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്

November 13, 2020

.. ഈ കൊവിഡ് കാലത്ത് പഴയ കൂട്ടുകാരെ തപ്പിയെടുപ്പാണ് എന്റെ പണി. അങ്ങനെ 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടിയ കുറച്ചു...

Top