ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ സസ്‌പെൻഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു September 10, 2019

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ സസ്‌പെൻഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ 14വരെയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നത്. കരാറില്ലാതെയുള്ള ബ്രെക്‌സിറ്റിനെതിരെ...

Top