റിപ്പോ നിരക്ക് കാൽശതമാനം കുറച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് June 6, 2019

റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.റിപ്പോ നിരക്കിൽ കാൽ ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.75...

റിപ്പോ നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ധനനയം February 7, 2019

റിപ്പോ നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ ധനനയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 0.25 ശതമാനമാണ് നിരക്ക് കുറച്ചത്. റിവേഴ്‌സ് നിരക്ക്...

റിപ്പോ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല April 6, 2017

വായ്പാ നയ അവലോകനത്തില്‍ ആര്‍ബിഐ റിപ്പോ നിരക്കില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല.റിപ്പോ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനമായിതന്നെ തുടരും. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക്...

Top