ഇന്റർനാഷ്ണൽ ടാറ്റു കൺവെൻഷന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

international-tattoo-convention-frankfurt-germany

ഈ വർഷത്തെ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ടാറ്റു കൺവെൻഷൻ നടന്നത് റൊമാനിയയിലാണ്. മൂന്നു ദിവസമായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ.

international-tattoo-convention-frankfurt-germany ad11685933827-sep-2013-lond 532280-berlin-tattoo-convention g_45701

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, people get tattoos during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a man gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a man gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, well-known tattoo collector Yall Quinones, from Puerto Rico, shows off his tattoos during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. (AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Yall Quinones, from Puerto Rico, shows off his tattoos during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a woman takes a break from getting a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. (AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Serghei, from the Republic of Moldova, poses with a fresh tattoo showing his son Chiril applied to his hand, during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. (AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Serghei, from the Republic of Moldova, gets a tattoo showing his son Chiril applied to his hand, during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. (AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a man gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a man gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Paul Booth of the U.S., one of the world's most famous tattoo artists, works during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. (AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a a woman covers her face during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Ave, 4 year-old from the United States, paints on her father's arm during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a woman gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, Paul Booth of the U.S., one of the world's most famous tattoo artists, works during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. More than 100 tattoo and piercing artists brought their skills and art to a three-day convention in the Romanian capital.(AP Photo/Vadim Ghirda)

In this picture taken on Sunday, Oct. 16, 2016, a woman gets a tattoo during the International Tattoo Convention Bucharest 2016 in Bucharest, Romania. AP Photo/Vadim Ghirda)

 

 

pics of international tattoo convention

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top