ചെറുതോണി പാലം മുങ്ങി

ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിലെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്ന് 400 ക്യുമെക്‌സിലേറെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിട്ടത്തോടെ ചെറുതോണി പാലവും മുങ്ങി.

Top